BẢNG GIÁ XOÁ XĂM, CHÀM, BỚT TẠI BERYL BEAUTY

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Xoá lông mày  3.000.000 vnđ
Xoá vết chàm 4cm đến dưới 6cm 3.500.000 vnđ
Xoá vết chàm 6cm đến 10cm 5.000.000 vnđ
Xoá hình xăm dưới 3cm 1.500.000 vnđ
Xoá hình xăm 3cm đến dưới 6cm 3.000.000 vnđ
Xoá hình xăm 6cm đến dưới 9cm 5.000.000 vnđ
Xoá hình xăm 9cm đến dưới 12cm 8.000.000 vnđ
Xoá hình xăm 12cm đến dưới 15cm 11.000.000 vnđ
Xoá hình xăm 15cm đến dưới 18cm 15.000.000 vnđ
Xoá hình xăm 18cm đến dưới 21cm 22.000.000 vnđ
Xoá hình xăm 21cm đến dưới 30cm 30.000.000 vnđ
Xoá hình xăm 30cm đến dưới 40cm 35.000.000 vnđ
Xoá hình xăm 40cm trở lên 37.000.000 vnđ

 

Bảng giá xoá hình xăm, chàm, bớt bằng công nghệ Laser Toning tại Beryl Beauty

Bảng giá xoá hình xăm, chàm, bớt bằng công nghệ Laser Toning tại Beryl Beauty

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]